سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله النافذه 
سردبیر 
1992/11/22 
2004/01/21 
اجرایی 
همکاری 
مجله نامه شهیدین 
سردبیر 
1996/03/20 
 
اجرایی 
همکاری 
مجله هفت آسمان 
سردبیر 
1999/03/21 
 
اجرایی 
همکاری 
مجله هفت آسمان 
ویراستار 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مجله اشراق 
ویراستار 
2002/03/21 
2003/03/21 
اجرایی 
همکاری 
مرکز ادیان 
ارزیاب مقاله 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز ادیان 
مدیر گروه شیعه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز ادیان 
معاون ارتباطات 
 
 
اجرایی 
همکاری 
مرکز ادیان 
عضوهیئت علمی 
 
 
اجرایی 
تدریس 
----- 
مدرس 
 
 
نویسندگی 
تدریس 
----- 
مدرس 
 
 
ادبيات فارسى 
تدریس 
مدرسه شهيدين 
مدرس 
 
 
فلسفه و كلام اسلامي 
تدریس 
جامعة الزهرا 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
فلسفه و كلام اسلامي 
تدریس 
دانشگاه امير كبير 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد آشتيان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه امام خمينى 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی ادیان و مذاهب 
مدرس 
 
 
-----